Thẻ

THÔNG TƯ CNTT

 BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG  Số:    03 /2014/TT-BTTTT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2014   THÔNG TƯ Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn cứ Nghị …

Đọc tiếp =>